söndag 4 april 2010

Heidenstamsfyrar"Pos: N 58¤ 08´93 S 16¤ 58´92
2 av 12 avklarade!"

Så stod det under The Beachboy´s inlägg på Fendern.se ett tag runt 2006. Kollade positionen och kom fram till att det var sydöstra viken på Häradsskär. Nyfiken som jag är kunde jag inte låta bli att fråga !!! vad det betydde. Svaret blev att positionen gällde egentligen Heidenstamsfyren på Häradsskär.

Fyrar har ju fått en allt mindre betydelse för sjöfarten. I dag har man ju tom slutat använda fyrar för angöring och i stället börjat använda bryggor  (här har jag lagt ner en oerhörd stor möda på att lägga in en smilys, utan att lyckas).

Däremot har allt fler börjat intresserat sig för fyrar ur andra synvinklar - kulturhistoriska. Svenska fyrsällskapet  har sen starten 1996  vuxit med ca 1 ny medlem per dag, och är det näst största nationella fyrsällskapet i världen.

The Beachboy´s svar började få mig att fundera på vilka fyrar som är Heidenstamsfyrar och vilka jag besökt under mina seglingar längs den svenska kusten.

Försökte hitta en sammanställning över Heidenstams fyrar. Letade lite i olika källor, men hittade ingen  - då.  Det jag tänker mig som en Heidenstamsfyr är de fackkverkskonstruktioner som bl.a finns på fyren "Pater Noster". Gjorde ett besök på Hamneskär, som ön heter där fyren ligger, sommaren 2007 nån vecka innan den nyrenoverade fyren skulle ställas på plats. Hade tänkt att göra ett nytt besök när jag seglade hem ett par veckor senare, men av olika anledningar var jag tvungen att segla förbi. Jag fick bara se fyren på avstånd.

Under min norrlandssegling 2004 fick jag dock möjlighet att på Rödkallen studera en Heidenstamsfyr både utvändigt och invändigt.Fann under mitt letande att det åtminstone finns ett par fyrar, Malören och Gotska Sandön, som byggdes som skalkonstruktion och som var föregångare till fackverksfyrarna. Om jag inte missförstod den text jag läste byggdes också ett par mindre fyrar i samma konstruktion Fjuk i Vättern och Hjortens udde i Vänern.

Nils Gustav von Heidenstam  föddes i Blekinge 1822. Han hade sinne för teknik, praktiskt handlag och fick god utbildning och erfarenhet av anläggningsarbeten. Heidenstam förordnades redan vid 27 års ålder till ingenjör vid Fyr- och Båkinrättning och kom att ägna resten av sitt liv åt detta arbete.

Det första projektet som Heidenstam blev involverad i när han började på Fyr- och Båkinrättning 1849 gällde en fyr på Grimskär, en lite holme i Kalmarsund utanför Kalmar.

På 1560-talet anlades en skans på Grimskär. Skansen byggdes om 1622-23 och förstärktes ytterligare år 1688 samt ingick sedermera som en viktig del i de storartade förslag till Kalmars befästande, som uppgjordes under senare hälften av 1700-talet.

På holmen byggdes 1837 en fyr. Fyren byggdes om och förbättrades 1865 och 1879 till en kombinerad fyr och lotsutkik. 1931 lades lotsverksamheten ner och 1940 ersattes fyren av en ny fyr i Kalmarsund. Ett år senare revs det gamla fyrtornet.

När man läser i olika annaler finner man att Heidenstam var involverad i arbete med många fyrar av olika typer under åren som; Agö, Brämön, Bjuröklubb, Härnöklubb (det blev istället Lungö), Björn samt ett fyrskepp vid Finngrundet. Stora Fjäderägg utanför Umeå.  På Holmögadd revs den gamla stenfyren och ersattes med en ny med liknande konstruktion, och på Vinga uppfördes ett andra fyrtorn. Listan kunde göras lång.

Malören längst uppe i  Bottenviken var den första fyren som Heidenstam ritade år 1851. Det blev ett vackert 17,5 m högt, koniskt trätorn. Samma slags torn fast med mindre dimensioner uppfördes året därpå på Hjortens Udde i Vänern och på ön Fjuk i Vättern. Av dessa tre är fyrarna på Malören och Hjortens udde intakta idag. Bilden  till vänster visar Hjortens Udde under mitt besök hösten 2006. Fyren var då under renovering.


Nästa viktiga projekt blev Gotska Sandön, vars besvärliga sanddyner ställde särskilda krav. Här byggdes 1859 två fyrar, som måste konstrueras lätta för att kunna grundläggas i sanden. Med erfarenhet från utlandet, konstruerade Heidenstam skruvpålar och ett tornskellet av järnstag, som täcktes med brädor. Fyrarna bildade en enselinje och varnade för grundet Kopparstenarna beläget ca 10 distansminuter norr om ön. Den nordliga fyren är idag beklädd med eternit utanpå stålkonstruktionen och är 24 meter hög. Den södra fyren revs 1903 och ersattes av en bifyr som visar fast rött sken i en sektor över ovan nämnda grund.

Heidenstam konstruerade också fyrtorn med hel beklädnad av järn. Exempel är de tiokantiga, koniska järnfyrarna på Tylön och i Varberg byggda 1870-71. Fyren på Tylön släcktes 1968, men står kvar som sjömärke. Fyren i Varberg drogs in och revs 1934.

De mest intressanta av hans konstruktioner är naturligtvis de öppna fackverksfyrarna, som vi fyrintresserade helt enkelt kallar "Heidenstammare".

Till slut hittade jag i "Blänket" 1999;1 (informationsbalad för Svenska fyrsälskapet) en artikel av Harry Sellman om Heidenstamsfyrar. Harry Sellman har varit lotsinspektör och lotsdirektör i Sjöfartsverkets västra distrikt och arbetat med lotsfrågor, fyrväsen, farleder och sjöräddning. I artikeln finns en sammanställning på de fackverksfyrar som konstruerats av Heidenstam listan upptar 11 Svenska fyrar och en Finsk.


Efter sortering efter byggår och några mindre komplettering ser listan ut så här.

Plats                     Byggår Höjd                 Kommentarer
Sandhammaren      1862 29,4 m (5 moduler) I drift. Den norra fyren släcktes 1891. Flyttad till Pite Rönnskär 1905

Häradsskär            1863 29,4 m (5 moduler) I drift

Måseskär              1865 21,7 m (3 moduler)  Släckt 1978, men kvar som sjömärke.    

Väderöbod           1867 19,0 m (2 moduler)  Släckt 1964 och skrotad

Pater Noster         1868 32,0 m (6 moduler)  Släckt 1977, men kvar som sjömärke.

Utklippan              1870 30,9 m (3 moduler) I drift. Uppfört på ett äldre befästningsverk.

Skag                     1871 17,5 m (2 moduler) Släckt 1957. 1965  flyttad till Jävrebyn.

Rödkallen             1872  21,4 m (3 moduler)  Släck1974,men kvar som sjömärke

Kapelludden         1872  31,8 m (6 moduler) I drift.  Hette förr  "Ölands östra fyr"
Svenska Högarna 1874  18,4 m (2 moduler) I drift.
Pite Rönnskär      1905  37,0 m (7 moduler)  Släckt 1973, flyttad från Sandhammaren.  Två moduler tillkom.


Valsörarna           1886  33,3 m (6 moduler) Finsk fyr i funktion

Jag har på nedanstående karta försökt rita in de, ur mitt tycke, intressantaste Heidenstamsfyrarnas  läge.
"Fördelarna med "Heidenstammarna" var byggsatsidén som dels gjorde fyrarna lätta, dels förenklade transporterna ut till byggplatsen. Byggsatsen kunde beställas på vanliga skeppsvarv eller mekaniska verkstäder. Monteringen kunde ske så snabbt, att godväderssäsongen april-september räckte för att färdigställa fyren.

På lös mark t.ex.sand kunde man borra ner stora järnskruvar flera meter och sedan grundlägga fyren på dessa. Slutligen kunde fyren demonteras och flyttas till annan plats.

Finska myndigheterna var intresserade av Heidenstams fyrar och han fick i uppdrag att rita ett antal fyrar bl.a. för Wargögadden, Valsörarna och Bogskär. Den första kom aldrig till utförande, den andra har redovisats ovan i tabellen och Bogskär är en särskild historia. För det låga och mycket utsatta Bogskär ritade Heidenstam en fyr med dubbla järntorn inuti varandra och monterade på en hög stenfot. Redan första året 1880 tog sjön hela stenfoten, som fick byggas om starkare och högre nästa säsong. Fyren blev svårt skadad av sjön 1889 och fick genomgå en stor reparation. Av den ursprungliga fyren finns nästan inget kvar efter beskjutning under världskriget.

När man går igenom vad Heidenstam utfört inom fyrväsendet får man ha klart för sig, att han som chef i många år har påverkat all ny- och ombyggnation. Detta innebär naturligtvis inte att alla fyrar under hans tid från början ritats eller konstruerats av honom själv.

Slutligen får man inte glömma, att Heidenstam var en duglig administratör som genomförde en modern  organisation för fyrväsendet. Under 1850-talet utarbetade han väl underbyggda planer för hela svenska kusten. Dessa planer kom till stor del att realiseras."

Under mina seglatser runt den Svenska kusten har jag besökt några av de fyrplatser där man byggt fyrar av Heidenstams konstruktion. Några har jag seglat förbi.

Kommer att efterhand göra ett och annat inlägg om de fyrplatser där det byggts Heidenstamsfyrar. En annan skribent har lovat att skriva ett par inlägg besök på två av fyrplatserna där det finns Heidenstams fackverksfyrar. Om du, käre läsare, besökt nån intressant fyrplats får du gärna skriva ett inlägg, långt eller kort, helst med bilder och maila till mig för publicering på min blogg. Tar även gärna mot bilder på Heidenstamsfyrar som ni tagit själva, under förutsättning att jag får publicera dem på bloggen. Skicka i så fall materialet på adressen thallata@hotmail.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar